lv en


Latvijas Mūsdienu Deju Asociācija

NOLIKUMS

par

„Sadarbības statusu ar LMDA. Dejotāju, pasniedzēju, tiesnešu un studiju vadītāju atbildību mūsdienu deju organizācijās”.

LMDA (Latvijas Mūsdienu Deju Asociācija) statuss – ekskluzīvais IDO (International Dance Organization) pārstāvis Latvijā un Latvijas ekskluzīvais pārstāvis visos ar IDO saistītajos pasākumos visā Pasaulē.

Sadarbības statuss ar LMDA.

LMDA slēdz līgumu ar juridisku personu – skolu, klubu, studiju, u.c. – turpmāk sauktu par Studiju. Studija nosaka Kontaktpersonu ar LMDA.

LMDA nosaka Studijām , trīs sadarbības statusus:

1) LMDA sadarbības dalībnieks - Studija, kas ir noslēgusi sadarbības līgumu ar LMDA un ir saņēmusi LMDA Studijas licenci .

Dotajā statusā Studija ir saņēmusi LMDA licenci un ar saviem dejotājiem drīkst piedalīties visās sacensībās, kā arī saņemt atbalstu attiecībās starp Studiju un treneri, un starp Studiju un dejotāju balstoties uz Nolikumu par „Sadarbības statuss ar LMDA. Dejotāju, pasniedzēju, tiesnešu un studiju vadītāju atbildība mūsdienu deju organizācijās”. LMDA sadarbības dalībniekam nav iestāšanās maksas.

2) LMDA sadarbības partneris – Studija, kas ir noslēgusi līgumu ar LMDA un ir saņēmusi LMDA Studijas licenci.

Par LMDA partneri var kļūt jebkura juridiska persona vai reģistrēts individuālā darba veicējs, kuriem statūtos ir ierakstīts kā viens no pamatdarbības veidiem - deju apmācība un deju sacensību u.c. ar dejām saistītu pasākumu organizēšana.

Dotajā statusā Studija ar saviem dejotājiem piedalās visās sacensībās, kā arī saņem atbalstu attiecībās starp Studiju un treneri, un starp Studiju un dejotāju balstoties uz Nolikumu par „Sadarbības statuss ar LMDA. Dejotāju, pasniedzēju, tiesnešu un studiju vadītāju atbildība mūsdienu deju organizācijās”. Studijas oficiālais pārstāvis piedalās deju žanru komiteju sēdēs, balso un pieņem lēmumus, aktīvi nodarbojas ar LMDA oficiālo un atbalstīto sacensību un meistarklašu rīkošanu. Piedalās sacensībās un atbalsta pasākumus saskaņā ar kolektīvajām LMDA interesēm. LMDA sadarbības partnerim nav iestāšanās maksas.

3) LMDA biedrs - Studija vai individuāla persona, kas ir iestājusies LMDA, noslēgusi sadarbības līgumu ar LMDA un ir saņēmusi LMDA Studijas licenci .

Par LMDA biedru var kļūt ikviena individuāla persona vai Studija, kas vismaz gadu ir pilnvērtīgs LMDA sadarbības partneris, piedalās tiesnešu kursu organizēšanā vai atestācijā, vai Atlašu un Valsts mēroga pasākumu organizēšanā, vai aktīvi piedalās organizācijas darba pilnveidošanas procesā, un Piedalās sacensībās un atbalsta pasākumus saskaņā ar kolektīvajām LMDA interesēm.

LMDA biedram individuālai personai nav tiesību pieteikt dejotājus uz pasākumiem savā vārdā.

Ja Studija vai individuālā persona uz laiku nav LMDA BIEDRS , tad iestāšanās maksa jāmaksā no jauna, neatkarīgi no iemesla.

1. Dejotāju tiesības un pienākumi.

1.1. Studijas dejotājs – dejotājs, kurš ir saņēmis LMDA dejotāja licenci, nomaksājis dejotāja LMDA gada maksu, pārstāv konkrētu deju Studiju oficiālos LMDA un IDO statusa pasākumos. Ja ir saskaņots rakstiski ar savas Studijas vadību, šis statuss dod iespēju trenēties arī papildus individuāli pie jebkura deju trenera gan Latvijā, gan ārzemēs saglabājot Studijas piederību. Dejotāji uz sacensībām patstāvīgi pieteikties nevar.

1.2. Jaunajam dejotājam ir tiesības brīvi izvēlēties un mainīt deju Studiju pirmos trīs (3) mēnešus, no LMDA licences izsniegšanas datuma, pie nosacījuma, ka dejotājs citur ir dejojis mazāk par trim (3) mēnešiem.

1.3. Mātes Studija dejotājam – Studija, kurā iestājoties ir saņēmis dejotāja LMDA licenci.

1.4. Transferts – periods , kura laikā drīkst ar pārejas lapu mainīt deju Studiju.

Transferts dejotājiem tiek noteikts – augusts, septembris, oktobris.

1.5. Dejotājam ir tiesības pāriet uz citu deju Studiju atbilstoši dejotāju transfertu noteikumiem un, ja iepriekš noslēgtajā līgumā ar Studiju nav atrunāts citādāk, tad viņš vai jaunā deju Studija nomaksā obligāto kompensāciju vismaz trīs (3-6) mēnešu dejošanas maksas apmērā mātes deju Studijai – atkarībā no dejotāja kvalifikācijas, ko nosaka mātes Studija, vai kompensāciju nosaka ar LMDA starpniecību.

1.6. Dejotājam ir pienākums, pārejot uz citu deju Studiju, saņemt no mātes Studijas un jaunās deju studijas tās vadītāja rakstisku apstiprinājumu, t.i. pārejas lapu, par saistību nokārtošanu ar Studiju no kuras dejotājs vēlas aiziet, un iesniegt šo pārejas lapu LMDA. Pārejot uz citu Studiju tai nominācijas vienībai, kurā viņš startē, nelietot ne vecās ne jaunās Studijas nosaukumu 3- 12 mēnešus, ko nosaka mātes studija pārejas lapā. Izņēmums ir formācijās, kurās drīkst dejot līdz 2 (divi) dejotāji pārgājēji.

1.7. Dejotājam ir tiesības pāriet bez Studijas vadītāja apstiprinājuma uz citu deju Studiju bez kompensācijas maksas, ja:

1.7.1. bez pamatojuma nenotiek plānveida nodarbības pamatojoties uz dejotāja iesniegumiem LMDA, tiek fiksēti vismaz 2 gadījumi.

1.7.2. dejotājam nepamatoti tiek liegta iespēja piedalīties LMDA vai

IDO rīkotajos un atbalstītajos pasākumos, iesniegumu izvērtē LMDA.

1.8. Lai piedalītos LMDA biedru rīkotajās deju sacensībās, Dejotājam ir pienākums, katru kalendāro gadu atjaunot dejotāja licenci un uz sacensībām viņam jāņem līdzi derīga Studijas dejotāja grāmatiņa, kurā ir fiksēta dejotāja kvalifikācija.

1.9. Ja dejotājs ir pārgājis uz citu deju Studiju transferta laikā, bet pārejas lapu no Studijas nav saņēmis, tad šim dejotājam ir sekojoši ierobežojumi:

1.9.1. dejotājam tiek apturēta licences darbība un viņš nevar piedalīties LMDA atbalstītajos un IDO pasākumos, kamēr nav nokārtotas finansiālās un citas saistības ar mātes deju Studiju, t.i. iesniegta pārejas lapa LMDA, arī ja LMDA sapulcē tiek izskatīts Studijas iesniegums ar pretenziju precīzu uzskaitījumu.

1.9.2. dejotājam tiek anulēta licence, ja četru (4) mēnešu laikā pēc transferta termiņa beigām nav iesniegta pārejas lapa LMDA.

1.10. Lai atjaunotu anulēto licenci, dejotājam jāsamaksā dubultā gada maksa.

1.11. Dejotājam ir tiesības strādāt par treneri ar mātes Studijas rakstisku ieteikumu.

1.12. Ja dejotājs pāriet no viena LMDA subjekta pie otra ar LMDA kā starpnieka iesaistīšanu, LMDA iekasē "pārejas nodevu" 10,-Ls apmērā(ieskaitīt kontā); kā arī dejotājam jāmaksā pilna LMDA licences gada maksa, lai jau startētu no jaunās studijas (atbildīgs jaunās studijas vadītājs).

1.13. Ja dejotājs pāriet no viena LMDA subjekta pie otra ievērojot visas pārejas prasības, saņem visus nepieciešamos parakstus uz pārejas lapas un nogādā pats šos 3 iesniegumus LMDA , vecajai studijai un jaunajai studijai, tad "pārejas nodevu" nav jāmaksā.

2. Deju skolotāju, treneru, tiesnešu atbildība un pienākumi.

Treneris - deju skolotājs, treneris u.c. deju apmācības procesa vadītājs turpmāk saukts – treneris.

Tiesnesis – persona, kas ir nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu un ieguvusi LMDA vai IDO tiesneša licenci.

2.1. Studijas treneris – persona, kas ir saņēmusi trenera LMDA licenci, un kas strādā konkrētā deju Studijā un pārstāv šo Studiju deju pasākumos. Ja vienošanās kopija iesniegta LMDA, šis statuss dod iespēju strādāt arī papildus jebkurā deju Studijā Latvijā un ārzemēs.

2.2. Mātes Studija trenerim – trenera pirmā darba vieta, kurā ir saņēmis no LMDA trenera licenci.

2.3. Licencētam trenerim un tiesnesim ir pienākums, katru kalendāro gadu atjaunot savu licenci.

2.4. Transferts treneriem – jūnijs, jūlijs, augusts, ja ar viņu noslēgtajā līgumā nav atrunāts savādāk.

2.5. Pārejas periodā deju trenerim ir pienākums saņemt no mātes Studijas rakstisku apliecinājumu (pārejas lapu) par saistību nokārtošanu un to iesniegt LMDA un pārformēt savu trenera licenci uz jauno Studiju.

2.6. Mātes Studijai ir tiesības saņemt kompensāciju no pārejošā trenera vai viņa jaunās Studijas, ko nosaka pati Studija vai ar LMDA starpniecību, ja līgumā starp treneri un Studiju nav atrunāts savādāk.

2.7. Trenerim ir tiesības brīvi pāriet uz citu deju Studiju vai veidot savu jaunu deju Studiju, ja:

2.7.1. viņš nokārtojis visas savas saistības ar iepriekšējo darba devēju, un iesniedzis pārejas lapu LMDA

2.7.2. ja darba devējs nepilda līgumā noteiktās saistības t.sk. darba samaksu un 2 nedēļu laikā pēc viņa iesniegtās pretenzijas izskatīšanas kā arī pēc LMDA atzinuma par pretenziju pamatotību, Studija 2 nedēļu laikā nenokārto saistības.

3. LMDA nosaka treneru licencēšanas kārtību.

LMDA ievieš trīspakāpju deju treneru ikgadējo licenzēšanu, kuru pagaidām regulēs konkrētā žanra komiteja , oficiālā informācija tiks publicēta LMDA mājas lapā.

4. Visi strīdi un nesaskaņas starp LMDA subjektiem tiek izskatītas LMDA Valdē un tās lēmumi ir saistoši strīdā iesaistītām pusēm. Ja kāda no pusēm nav apmierināta ar Valdes lēmumu , tad viņai ir tiesības lūgt 2 nedēļu laikā šo jautājumu izskatīt vēlreiz piestādot papildus faktus un argumentētu vēstuli, tikai šādā gadījumā atkārtota izskatīšana ir obligāta.

5. LMDA Valdei ir tiesības noteikt Studijai - līgumu saistību nepildītājai, moratoriju - atliktu iespēju piedalīties uz laiku līdz 18 mēnešiem LMDA un IDO mēroga pasākumos.

6. Jebkurai LMDA licencei ir 3 gadu noilgums (tiek saglabāta LMDA reģistrā).

7. Visiem LMDA subjektiem pienākums slēgt līgumus saskaņā ar doto Nolikumu.

8. Nolikums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža un ir saistošs viesiem LMDA subjektiem no publicēšanas datuma.

Paraksti:


Lejupielādēt: LMDA NOLIKUMS.doc
Copyright © LMDA 2007